standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi, ogłoszenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 10.00 w dniu 17 września 2021 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego
Maszyny można obejrzeć w budynku szkoły pod adresem:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Nowy Świat 41
62-065 Grodzisk Wielkopolski,
w dniu 13.09.2021 r. w godzinach 9.00-11.00.

4. Rodzaj, typy i ilości sprzedawanych składników rzeczowego majątku ruchomego:
A. Tokarka TUE – 40
Rok produkcji: 1957 r.
Maksymalna średnica toczenia: 400 mm
Szerokość robocza: 1000 mm
Przegląd ważny do: czerwiec 2023 r.
Cena wywoławcza: 6300,00 zł

B. Wiertarka słupowa (kolumnowa) 15 WS 13 WSD
Maksymalna średnica wiercenia: 15 mm
Zasilanie: 400 V
Przegląd ważny do: czerwiec 2023 r.
Cena wywoławcza: 2800,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – sprzedaż tokarki – A)
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 16.09.2021 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3)dokładne określenie przedmiotu w sprawie którego składana jest oferta,
4)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5)dowód wniesienia wadium,
6)parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 16.09.2021 r. osobiście
w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych - … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany kupnem kilku sprzedawanych przedmiotów powinien na każdy z nich złożyć osobą ofertę. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2 )Dla każdego składnika zostanie przeprowadzona osobna procedura przetargowa w wyniku której komisja dokona wybory najkorzystniejszej oferty.

3) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

4) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

6) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

7) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

9) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

10) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.

11) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

13) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej ceny na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

14) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.

15)Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1 ) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Umowa sprzedażyOferta zakupuOGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 10.00 w dniu 15 kwietnia 2021 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego
Samochód osobowy będzie można obejrzeć w siedzibie szkoły pod adresem
ul. Nowy Świat 41, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 06.04.2021 r. w godzinach
09.00-11.00.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego
Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Renault Clio
Numer rejestracyjny: PGO 14342
Numer nadwozia: VF1BRDJ0H42351758
Pojemność silnika: 1149 cm3
Rok produkcji: 2009 r.
Data pierwszej rejestracji: 29.01.2010
Przebieg w km: 151196 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 23.03.2022
Cena wywoławcza pojazdu: 6 900,00 zł
Uwagi: Samochód był przeznaczony do nauki jazdy

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem „wadium – sprzedaż samochodu osobowego Renault Clio” w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia
13.04.2021 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) dowód wniesienia wadium,
5) parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 14.00, nie później niż do dnia 14.04.2021 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochód osobowy Renault Clio”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:
1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
5) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
6) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Grodzisk Wielkopolski 25.03.2021 r.


Oferta zakupuUmowa sprzedaży

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO Z DNIA 25.03.2021 r.

Na ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego renault Clio wpłynęła jedna oferta.

Oferta ta jest najkorzystniejsza i spełnia wymagania określone w przetargu.

Wybrany oferent:
Krzysztof Boguszewski
Kamieńczyk Wielki 23
07-325 Boguty-Pianki.
Oferowana cena brutto: 7677,00 zł

Grodzisk Wielkopolski 15.04.2021


---------------------------------------------------
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego nie wpłynęły żadne oferty.


Grodzisk Wielkopolski 01.12.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 10.00 w dniu 30 listopada
2020 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego
Samochód osobowy będzie można obejrzeć w siedzibie szkoły pod adresem
ul. Nowy Świat 41, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 17.11.2020 r. w godzinach
10.00-12.00.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego
Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Renault Clio
Numer rejestracyjny: PGO 14342
Numer nadwozia: VF1BRDJ0H42351758
Pojemność silnika: 1149 cm3
Rok produkcji: 2009 r.
Data pierwszej rejestracji: 29.01.2010
Przebieg w km: 151196 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 13.02.2021
Cena wywoławcza pojazdu: 8700,00 zł
Uwagi: Samochód był przeznaczony do nauki jazdy

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem „wadium – sprzedaż samochodu osobowego Renault Clio” w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 27.11.2020 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) dowód wniesienia wadium,
5) parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 14.00, nie później niż do dnia 27.11.2020 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochód osobowy Renault Clio”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:
1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
5) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
6) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Umowa sprzedażyOferta zakupu
---------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3/2020

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „ Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców” wybrano najkorzystniejsze oferty:

a) kurs baristyczny – oferta złożona przez „Best Bar” Arkadiusz Czekaj, Biskupice 18; 32-095 Iwanowice – wartość zamówienia 3900,00 zł brutto

b) kurs wizażu – Centrum Kształcenia dla Dorosłych, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski – wartość zamówienia 3100,00 zł brutto

Grodzisk Wielkopolski, 12.10.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE Znak 3/2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców. Szczegółowa specyfikacja szkoleń znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
a) Kurs baristyczny – 31.12.2020 r.
b) Kurs wizażu – 31.12.2020 r.
Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (kursu) w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty egzaminu, materiałów dydaktycznych.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Dopuszcza się możliwość składania oferty na jedno lub kilka szkoleń objętych niniejszym zamówieniem.
8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy
oraz Grodziska akademia zawodowców”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
07.10.2020 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Formularz ofertyOpis przedmiotu zamówienia
Grodzisk Wielkopolski, 25.09.2020 r.ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „ Malowanie korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim ” wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez Zakład Malarsko-Tapeciarski Kasperski Stanisław, ul. Kasztanowa 104, 64-234 Bucz

Wartość zamówienia – 95 940 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 03.08.2020 r.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020 - MALOWANIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Malowanie korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest malowanie korytarzy i klatek schodowych mieszczących się w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia : 31.08.2020 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:
Oferta najtańsza
Ocena punktowa = ——————– x 100 punktów
Oferta badana
2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Malowanie korytarzy i klatek schodowych
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2020 r. do godziny 12.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
30.07.2020 godz. 12.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
14 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 23.07.2020 r.
Opis przedmiotu zamówieniaFormularz ofertowy


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2020
W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy” wybrano najkorzystniejsze oferty na realizację następujących kursów:
1. Kurs kelnerski – oferta złożona przez Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków; wartość zamówienia 14920,00 zł brutto;
2. Kurs „Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu” – oferta złożona przez „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36,86-300 Grudziądz; wartość zamówienia 4800,00 zł brutto;
3. Kurs „Programowanie stron i serwisów WWW” – oferta złożona inventum ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz; wartość zamówienia 8690,00 zł brutto;

Grodzisk Wielkopolski, 29.01.2020 r.

-----------------------------------------------------


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020 - Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane
w ramach projektu Grodziscy fachowcy”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Grodziscy fachowcy. Szczegółowa specyfikacja szkoleń znajduje się w załączniku
do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
a) Kurs kelnerski – 30.06.2020 r.
b) Kurs „Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu” – 30.04.2020 r.
c) Kurs „Programowanie stron i serwisów WWW” – 30.06.2020 r.
Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (kursu) w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty egzaminu, materiałów dydaktycznych.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Dopuszcza się możliwość składania oferty na jedno lub kilka szkoleń objętych niniejszym zamówieniem.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
24.01.2020 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.


Grodzisk Wlkp., dnia 17.01.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektroniki do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez NEOalarm Przemysław Opaliński, Stawiska 1D; 88-300 Mogilno
Wartość zamówienia – 42 854,74 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 20.12.2019 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM


W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę komputerów poleasingowych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez NEOalarm Przemysław Opaliński, Stawiska 1D; 88-300 Mogilno
Wartość zamówienia – 21 792,48 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 20.12.2019 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
30.12.2019 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
18.12.2019 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 13.12.2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W związku ze złożeniem ofert, które znacząco przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Grodzisk Wielkopolski, 12.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa komputerów poleasingowych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
30.12.2019 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa komputerów poleasingowych
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
17.12.2019 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 11.12.2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W związku z brakiem złożonych ofert postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Grodzisk Wielkopolski, 10.12.2019 r.ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ STANOWISK EGZAMINACYJNYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę stanowisk egzaminacyjnych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez COMland Rafał Nowak, ul. Kościuszki 32; 64-300 Nowy Tomyśl.
Wartość zamówienia – 24 523,85 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 10.12.2019 r.ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez Firmę Zborała Spółka Jawna, ul. Ogrodowa 40; 64-300 Nowy Tomyśl.
Wartość zamówienia – 39101,70 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 10.12.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONIKI DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”
Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
23.12.2019 r.
Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
11.12.2019 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 05.12.2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa komputerów poleasingowych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”
Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów poleasingowych do Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
23.12.2019 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa komputerów poleasingowych
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
10.12.2019 godz. 12.00, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 04.12.2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STANOWISK EGZAMINACYJNYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa stanowisk egzaminacyjnych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”
Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk egzaminacyjnych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
23.12.2019 r.
Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa stanowisk egzaminacyjnych
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
10.12.2019 godz. 11.15, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 04.12.2019 r.


FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAUZUPEŁNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
23.12.2019 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = -------------------- x 100 punktów’
Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego
do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godziny 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:
10.12.2019 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 04.12.2019 r.


FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO


1. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 12.00 w dniu 21 marca 2014 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Samochód osobowy będzie można obejrzeć przy warsztacie mechanicznym pod adresem
ul. Garbary 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 14.03.2014 r. w godzinach 10.00-12.00.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 55AJ
Numer nadwozia: ZFA18800000768248
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2004 r.
Data pierwszej rejestracji: 25.10.2004 r.
Przebieg w km: 245541 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 05.03.2015 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 4 600,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem „wadium – sprzedaż samochodu osobowego” w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 20.03.2014 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 18 9063 0008 0000 0000 1182 0001

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) dowód wniesienia wadium,
5) parafowany wzór umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 20.03.2014 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochód osobowy Fiat Punto”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
5) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
6) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.


Pobierz - oferta sprzedaży

Pobierz-umowa sprzedażyROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

A.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 55AJ: nie wpłynęła żadna oferta,

B.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 050: wpłynęły 4 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Leszka Kardacz, zam. Jabłonna,

C.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 75ER: wpłynęła 1 oferta złożona przez p. Mirosława Rządkowskiego, zam. Rakoniewice,

D.Rozsiewacz do nawozu: wpłynęła 1 oferta odrzucona pod względem formalnym,

E.Kosiarka rotacyjna ciągnikowa: wpłynęły 2 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Strugarek, zam. Koziegłowy,

F.Kombajn do zbiorów ziemniaków ANNA: wpłynęły 3 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Baranowskiego, zam. Krępkowo,

G.Ładowacz ciągnikowy Troll: wpłynęły 2 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Baranowskiego, zam. Krępkowo.

Wszystkim podmiotom, które złożyły oferty dziękujemy za zainteresowanie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży następujących składników rzeczowych majątku ruchomego:

- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2004,
- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2000,
- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2005,
- rozsiewacz pneumatyczny do nawozów,
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa,
- kombajn do zbiorów ziemniaków „ANNA”,
- ładowacz ciągnikowy Troll.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 12.00 w dniu 29 listopada 2013 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Samochody osobowe będzie można obejrzeć przy warsztacie mechanicznym pod adresem
ul. Garbary 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 25.11.2013 r. w godzinach 14.00-15.30.

Sprzęt rolniczy (rozsiewacz pneumatyczny do nawozów, kosiarka rotacyjna ciągnikowa, kombajn do zbiorów ziemniaków, ładowacz ciągnikowy) będzie można obejrzeć na terenie szkoły pod adresem Kotowo 17, 62-066 Granowo należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 26.11.2013 r., w godzinach 13.00-14.30.

4. Rodzaj, typy i ilości sprzedawanych składników rzeczowego majątku ruchomego:

A.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 55AJ
Numer nadwozia: ZFA18800000768248
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2004 r.
Data pierwszej rejestracji: 25.10.2004 r.
Przebieg w km: 240 882 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 06.02.2014 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 4 600,00 zł

B.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO C050
Numer nadwozia: ZFA18800000141506
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2000 r.
Data pierwszej rejestracji: 18.08.2000 r.
Przebieg w km: 173 281 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 24.01.2013 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 1 500,00 zł

C.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 75ER
Numer nadwozia: ZFA18800005400285
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2005 r.
Data pierwszej rejestracji: 16.12.2005 r.
Przebieg w km: 87 797 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 08.04.2014 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 6 400,00 zł

D.Rozsiewacz pneumatyczny do nawozów
Rok produkcji ok. 1980 r.
Szerokość robocza rozrzutu: 18 metrów
Maksymalna ładowność zbiornika nawozów: do 800 kg
Cena wywoławcza: 100,00 zł

E.Kosiarka rotacyjna ciągnikowa
Rok produkcji ok. 1980 r.
Szerokość robocza 135 cm
Cena wywoławcza: 100,00 zł

F.Kombajn do zbiorów ziemniaków „ANNA”
Marka i typ: Agromet-Pionier Z644
Rok produkcji: 1990 r.
Pojemność: 1200 kg
Cena wywoławcza: 11 300,00 zł

G.Ładowacz ciągnikowy Troll
Marka i typ: Agromet-Warfama T274
Rok produkcji: 1997
Dopuszczalny udźwig: 350 kg
Cena wywoławcza: 1 800,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – sprzedaż rozsiewacza pneumatycznego do nawozów – D) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 28.11.2013 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu
w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 18 9063 0008 0000 0000 1182 0001

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3)dokładne określenie przedmiotu w sprawie którego składana jest oferta,
4)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5)dowód wniesienia wadium,
6)parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.


7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 28.11.2013 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych - … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany kupnem kilku sprzedawanych przedmiotów powinien na każdy z nich złożyć osobą ofertę. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

1)Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2)Dla każdego składnika zostanie przeprowadzona osobna procedura przetargowa w wyniku której komisja dokona wybory najkorzystniejszej oferty.

3)Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

4)Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

6)Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

7)Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

9)Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

10)Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.

11)Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b)nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12)O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

13)W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej ceny na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

14)O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.

15)Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1)Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.

3)Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4)Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.Pobierz - umowa sprzedażyPobierz- oferta sprzedaży
udostępniono: 03.09.21 10:37 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku