standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Ogłoszenia o naborze


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko referenta ds. uczniowskich
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp., informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko referenta ds. uczniowskich została wybrana kandydatura Pani Katarzyny Kahli zamieszkałej w Grodzisku Wlkp.

Uzasadnienie:


W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko referenta ds. uczniowskich Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydatkę, która posiada wymagane kwalifikacje oraz wykazała się stosowną wiedzą niezbędną do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów, egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Szkoły
/-/ mgr inż. Anna MatysiakGrodzisk Wlkp., 6.06.2011 r.


*********************************************************


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. uczniowskich.
(16.05.2011 r.)
>>> Treść ogłoszenia<<<


I.Wymagania formalne

1.wykształcenie co najmniej średnie;
2.posiadanie obywatelstwa polskiego;
3.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4.posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referenta;
5.brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność redagowania pism,
2. podstawowa znajomość zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej,
3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
4.odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność.
5. dobra organizacja pracy własnej,
6.umiejętność pracy w zespole,
7.biegła obsługa komputera (poczty elektronicznej, internetu, programów Microsoft Office)

III.Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:

1.prowadzenie sekretariatu uczniowskiego;
2.sporządzanie i archiwizacja dokumentacji uczniowskiej;
3.sporządzanie sprawozdań (GUS, SIO oraz na potrzeby organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty)
4.wystawianie dokumentów, legitymacji i zaświadczeń dla uczniów;
5.zabezpieczenie dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen;
6.udzielanie informacji na temat warunków naboru uczniów do klas pierwszych na poszczególne kierunki kształcenia;
7.współpraca z nauczycielami i kadrą szkoły;
8.wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów, dokumentacji przebiegu nauczania.

IV.Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny,
2.CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów poświadczających:
- wykształcenie,
- kwalifikacje,
- umiejętności,
- doświadczenie zawodowe.
5.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Dodatkowe dokumenty

1. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wykonywanie pracy,
2. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kadrach lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Żwirki i Wigury 2 w Grodzisku Wlkp. w terminie do dnia 26 maja 2011 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. www.zsp-grodzisk.ornet.pl i na stronie internetowe szkoły www.zsp-grodzisk.net oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego .
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

V.Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów :
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienie do konkursu;
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
Etap trzeci – rozmowy kwalifikacyjnej.


Grodzisk Wlkp., 16.05.2011 r.Dyrektor Szkoły
/-/ mgr inż. Anna Matysiak
udostępniono: 31.01.17 22:44 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku