standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rada Pedagogiczna


W Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim działa jedna Rada Pedagogiczna wspólna dla wszystkich typów szkół.

Kompetencje Rady Pedagogicznej jako organu kolegialnego:
- zatwierdza plan pracy szkoły oraz inne dokumenty przedstawione przez dyrektora szkoły, w szczególności: Szkolny Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Szkolny Program Doradztwa Zawodowego, Plan Nadzoru Pedagogicznego;
- podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
- uchwala statut szkoły oraz jego zmiany;
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
- może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;
- ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
- opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Regulamin Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
Pobierz
udostępniono: 08.11.19 21:30 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku