standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wicedyrektorzy


I. Wicedyrektor: mgr Aldona Banaszak

Wicedyrektor do spraw kulturalno – oświatowych wykonuje zadania z zakresu:
1. Nadzorowania zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wycieczki szkolne).

2. Powoływania zespołów doradczych, zadaniowych, komisji przedmiotowych.

3. Organizowania i nadzorowania konkursów, imprez szkolnych i olimpiad przedmiotowych oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.

4. Inicjowania i nadzoru działań artystycznych młodzieży w Szkole i poza nią.

5. Współpracowania z Radą Rodziców w organizacji uroczystości, zabaw i innej działalności wychowawczej młodzieży.

6. Tworzenia i nadzoru nad realizacją wewnątrzszkolnego planu mierzenia jakości pracy Szkoły.

7. Sporządzania raportu o mierzeniu jakości pracy Szkoły w danym roku szkolnym.

8. Przygotowania i organizacja „Otwartych Drzwi” oraz „Paszportu do ZSP”.

9. Sprawowanie opieki nad uczniami klas specjalnych.

10. Tworzenia programu wychowawczego i profilaktycznego oraz nadzór nad jego realizacją.


II. Wicedyrektor: mgr inż. Barbara Cichos


Wicedyrektor do spraw wychowawczych wykonuje zadania z zakresu:

1. Organizowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

2. Egzekwowania realizacji przydzielonych czynności organizacyjno – wychowawczych.

3. Przedkładania wniosków w sprawach organizacyjno – wychowawczych Radzie Pedagogicznej.

4. Koordynowania i nadzoru pracy Samorządu Uczniowskiego.

5. Nadzorowania pracy pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej.

6. Kierowania realizacją zadań przez określone grupy pracowników (m.in. młodych nauczycieli).

7. Prowadzenia okresowej analizy pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły przez Zespół Wychowawczy.

8. Opracowywania harmonogramu i ustalenia komisji prowadzącej rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

9. Organizowania i przeprowadzania próbnej matury.

10. Podsumowania i analizy wyników matury.

11. Prowadzenia spraw związanych ze stypendiami.

12. Nadzorowanie prac związanych z wysyłaniem danych o Szkole oraz prowadzeniem programu SIO.


III. Wicedyrektor: mgr inż. Andrzej Makles

Wicedyrektor do spraw organizacyjnych wykonuje zadania z zakresu:

1. Organizowania pracy dydaktycznej, egzekwowania realizacji przydzielonych czynności oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową Szkoły.

2. Opracowywania projektu organizacji Szkoły.

3. Analizowania poprawności arkuszy ocen.

4. Przygotowywania tygodniowego planu nauczania Szkoły oraz jego bieżąca aktualizacja.

5. Nadzorowania prawidłowego wypełniania świadectw szkolnych.

6. Prowadzenia prac związanych z planem Wewnątrzszkolnym Doskonalenia Nauczycieli.

7. Podsumowania i analizy wyników egzaminów zawodowych.

8. Podsumowania i analizy klasyfikacji i promocji uczniów.udostępniono: 13.04.21 13:18 opis zmiany:
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku