standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Dyrektor szkoły


Dyrektor Szkoły

mgr inż. Anna Matysiak
Zadania i kompetencje dyrektora szkoły oraz uprawnienia i zakres odpowiedzialności:
1) kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz gospodarczej szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, organizuje jej zebrania i realizuje jej uchwały, podjęte w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej;
5) wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
7) jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
8) powołuje i odwołuje wicedyrektorów szkoły, kierownika szkolenia praktycznego oraz prowadzi politykę kadrową
9) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub wymierza kary porządkowe nauczycielom lub innym pracownikom szkoły;
10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły;
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanych w szkole;
13) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
14) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania;
15) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
16) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
17) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;
18) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
19) inne zadania określają odrębne przepisy.

udostępniono: 08.11.19 21:33 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku