standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Witamy


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@zst-grodzisk.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
• obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
• zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
• zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
• umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
8.Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

udostępniono: 26.04.19 07:59 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku