Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Rada Samorządu Uczniowskiego kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje ją i działa w jej interesie.

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
- prawo do opiniowania uczniów - kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
- prawo do opiniowania uczniów - kandydatów do tytułu „Absolwenta Roku” lub „Ucznia Roku”.Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Pobierz