Status prawny

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)oraz przepisy wykonawcze

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz przepisy wykonawcze.Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Grodziski. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Grodzisku Wielkopolskim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.