standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi, ogłoszenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO


1. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 12.00 w dniu 21 marca 2014 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Samochód osobowy będzie można obejrzeć przy warsztacie mechanicznym pod adresem
ul. Garbary 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 14.03.2014 r. w godzinach 10.00-12.00.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 55AJ
Numer nadwozia: ZFA18800000768248
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2004 r.
Data pierwszej rejestracji: 25.10.2004 r.
Przebieg w km: 245541 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 05.03.2015 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 4 600,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem „wadium – sprzedaż samochodu osobowego” w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 20.03.2014 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 18 9063 0008 0000 0000 1182 0001

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) dowód wniesienia wadium,
5) parafowany wzór umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 20.03.2014 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochód osobowy Fiat Punto”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
5) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
6) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.


Pobierz - oferta sprzedaży

Pobierz-umowa sprzedażyROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

A.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 55AJ: nie wpłynęła żadna oferta,

B.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 050: wpłynęły 4 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Leszka Kardacz, zam. Jabłonna,

C.Samochód osobowy Fiat Punto PGO 75ER: wpłynęła 1 oferta złożona przez p. Mirosława Rządkowskiego, zam. Rakoniewice,

D.Rozsiewacz do nawozu: wpłynęła 1 oferta odrzucona pod względem formalnym,

E.Kosiarka rotacyjna ciągnikowa: wpłynęły 2 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Strugarek, zam. Koziegłowy,

F.Kombajn do zbiorów ziemniaków ANNA: wpłynęły 3 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Baranowskiego, zam. Krępkowo,

G.Ładowacz ciągnikowy Troll: wpłynęły 2 oferty – najkorzystniejsza oferta złożona została przez p. Janusza Baranowskiego, zam. Krępkowo.

Wszystkim podmiotom, które złożyły oferty dziękujemy za zainteresowanie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży następujących składników rzeczowych majątku ruchomego:

- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2004,
- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2000,
- samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2005,
- rozsiewacz pneumatyczny do nawozów,
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa,
- kombajn do zbiorów ziemniaków „ANNA”,
- ładowacz ciągnikowy Troll.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 12.00 w dniu 29 listopada 2013 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Samochody osobowe będzie można obejrzeć przy warsztacie mechanicznym pod adresem
ul. Garbary 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 25.11.2013 r. w godzinach 14.00-15.30.

Sprzęt rolniczy (rozsiewacz pneumatyczny do nawozów, kosiarka rotacyjna ciągnikowa, kombajn do zbiorów ziemniaków, ładowacz ciągnikowy) będzie można obejrzeć na terenie szkoły pod adresem Kotowo 17, 62-066 Granowo należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 26.11.2013 r., w godzinach 13.00-14.30.

4. Rodzaj, typy i ilości sprzedawanych składników rzeczowego majątku ruchomego:

A.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 55AJ
Numer nadwozia: ZFA18800000768248
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2004 r.
Data pierwszej rejestracji: 25.10.2004 r.
Przebieg w km: 240 882 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 06.02.2014 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 4 600,00 zł

B.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO C050
Numer nadwozia: ZFA18800000141506
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2000 r.
Data pierwszej rejestracji: 18.08.2000 r.
Przebieg w km: 173 281 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 24.01.2013 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 1 500,00 zł

C.Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Fiat Punto
Numer rejestracyjny: PGO 75ER
Numer nadwozia: ZFA18800005400285
Pojemność silnika: 1242 cm3
Rok produkcji: 2005 r.
Data pierwszej rejestracji: 16.12.2005 r.
Przebieg w km: 87 797 km
Termin obowiązkowego badania technicznego: 08.04.2014 r.
Cena wywoławcza pojazdu: 6 400,00 zł

D.Rozsiewacz pneumatyczny do nawozów
Rok produkcji ok. 1980 r.
Szerokość robocza rozrzutu: 18 metrów
Maksymalna ładowność zbiornika nawozów: do 800 kg
Cena wywoławcza: 100,00 zł

E.Kosiarka rotacyjna ciągnikowa
Rok produkcji ok. 1980 r.
Szerokość robocza 135 cm
Cena wywoławcza: 100,00 zł

F.Kombajn do zbiorów ziemniaków „ANNA”
Marka i typ: Agromet-Pionier Z644
Rok produkcji: 1990 r.
Pojemność: 1200 kg
Cena wywoławcza: 11 300,00 zł

G.Ładowacz ciągnikowy Troll
Marka i typ: Agromet-Warfama T274
Rok produkcji: 1997
Dopuszczalny udźwig: 350 kg
Cena wywoławcza: 1 800,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – sprzedaż rozsiewacza pneumatycznego do nawozów – D) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 28.11.2013 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu
w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 18 9063 0008 0000 0000 1182 0001

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3)dokładne określenie przedmiotu w sprawie którego składana jest oferta,
4)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5)dowód wniesienia wadium,
6)parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.


7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 28.11.2013 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych - … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany kupnem kilku sprzedawanych przedmiotów powinien na każdy z nich złożyć osobą ofertę. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

1)Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2)Dla każdego składnika zostanie przeprowadzona osobna procedura przetargowa w wyniku której komisja dokona wybory najkorzystniejszej oferty.

3)Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.

4)Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

6)Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

7)Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

9)Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

10)Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.

11)Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b)nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12)O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

13)W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej ceny na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

14)O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.

15)Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1)Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.

3)Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4)Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.Pobierz - umowa sprzedażyPobierz- oferta sprzedaży
udostępniono: 31.01.17 22:44 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku